Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА AGLIQUE.BG

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящиите Общи условия уреждат отношенията между Търговеца „Аглик” EООД, ЕИК 203739906, със седалище и адрес на управление област София (столица), община Столична
с. Панчарево 1137, ж.к. Комплекс „Маунтин Вю Вилидж”, Къща 52, и Потребителите, възникнали по повод използването на Сайта AGLIQUE.BG, включително във връзка със сключените помежду им договори за покупко-продажба от разстояние на предлаганите от Търговеца стоки.

2. Търговецът предоставя възможност на Потребителя да закупува предлаганите от него стоки, посредством използване на Сайта, съгласно настоящите Общи условия. Чрез натискане на всеки бутон, изображение или линк, поместени на Сайта AGLIQUE.BG, Потребителят приема и се съгласява с настоящите Общи условия, като се задължава да ги спазва. С ползването на Сайта, Потребителят декларира, че е дееспособен да се обвърже с Общите условия, съответно да бъде страна по договор за покупко-продажба от разстояние на предлаганите в Сайта стоки и да бъде валидно обвързан с посочените от Търговеца условия на тези сделки.

2. По смисъла на настоящите Общи условия за ползване на Сайта AGLIQUE.BG, посочените в настоящата точка термини имат следното значение:

2.1. „Сайтът” е интернет сайтът www.аglique.bg, достъпен чрез домейна аglique.com, собственост на и администриран от Търговеца „Аглик” EООД, гр.София, представляващ виртуална платформа за продажба на предлаганите от Търговеца стоки, чрез сключване посредством Сайта на договори за покупко-продажба от разстояние с Потребителите.

2.2. „Търговецът” е „Аглик” EООД, чиито стоки се предлагат за продажба чрез Сайта Aglique.com.

2.3. „Потребител” е всяко дееспособно физическо лице, приело настоящите Общи условия чрез посещението си на Сайта AGLIQUE.BG, на което Търговецът предоставя възможност да закупи предлаганите от последния стоки, посредством използването на Сайта, съгласно Общите условия.

2.4. „Стока” или „Артикул” е конкретна движима вещ, (единично или в определено количество), предоставяна по занятие от Търговеца, която последният предлага на Потребителите за продажба посредством Сайта, при публикуваните там продажна цена и условия.

 2.5. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси, с изключение на разноските по доставката и допълнителни такси, начислени от куриери, доставчици, пощи, банки, финансови институции и посредници при заплащането на стоката, в зависимост от избрания метод на плащане и доставка и съгласно публикуваните на Сайта цени на тези услуги.

2.6. „Регистрация” е регистрацията на Потребител в Сайта с цел създаване на потребителски профил, чрез попълване на поместената там регистрационна форма по реда на Раздел III от Общите условия. 

2.7. „Договор за покупко-продажба от разстояние” е сключен посредством Сайта договор между Търговеца и Потребителя за закупуване на конкретно предлаганите от Търговеца стоки, след извършване на поръчка от Потребителя, съгласно Общите условия.

2.8. „Поръчка” е направената от Потребител заявка чрез Сайта за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули), чрез натискане на бутона „КУПИ” и предоставяне на необходимата съгласно тези Общи условия информация. 

II. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА

3. Сайтът е онлайн платформа, посредством която Търговецът предоставя възможност на Потребителите да закупят предлаганите от него стоки, съгласно правилата на настоящите Общи условия. 

4. Информационните услуги, предоставяни чрез Сайта, както и регистрацията, са безплатни и свободни за Потребителите. При склюване на договор за покупко-продажба от разстояние Потребителите заплащат единствено продажната цена на закупените от тях Стоки и допълнителните разходи, свързаните с доставката и избрания метод на плащане, както е посочено в Сайта.

5.  Търговецът публикува на Сайта следната информация относно предлаганите от него стоки, която е достъпна до всички Потербители, а именно:

5.1. посочване на основните характеристики на стоките, описание и изображение;

5.2. продажна цена с включен ДДС, без включени допълнителните разходи, посочени горе в т.2.5.;

5.3. информация за начините на плащане и доставка на стоките;

5.4. правото на отказ на Потребителя от договора и условията за неговото упражняване, както и условията за връщане на стоката, съгласно приложимото законодателство; 

5.5. всякаква друга информация, изискуема от Търговеца, съгласно приложимото законодателство. 

 

III. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

6.1. Сайтът предоставя безплатна и свободна възможност на Потребителите да създадат свой потребителски профил, чрез който да закупуват предлаганите от Търговеца стоки.  Потребителите, желаещи да създадат свой профил, могат да се регистрират в Сайта като попълнят електронната регистрационна форма, която се отваря след натискане на бутон „РЕГИСТРИРАЙ СЕ”. Регистрацията изисква попълване на електронен адрес.

6.2. Всеки Потребител има право да се регистрира в Сайта само по веднъж.

7. След въвеждане на гореизброените данни, регистриращият се Потребител трябва да въведе код за ауторизация и да натисне бутон „ИЗИСКАЙ РЕГИСТРАЦИЯ”. 

8.1. След като регистрационната форма е попълнена и съдържащата се в нея информация е изпратена посредством натискане на бутона „ИЗИСКАЙ РЕГИСТРАЦИЯ” , на посочения от Потребителя електронен адрес Търговецът изпраща съобщение, съдържащо линк към страницата на Сайта за потвърждаване на регистрацията и верността на попълнената информация. Регистрацията е успешно завършена след активиране от Потребителя на изпратения на електронния му адрес линк.

8.2. В резултат на надлежно завършената регистрация, се създава профил на Потребителя, достъп до който последният осъществява чрез въвеждане в полето „ВХОД ЗА КЛИЕНТИ” на потребителското си име и парола, посочени от него в регистрационната форма. 

9.1. При извършване на регистрацията си, Потребителите се задължават да предоставят коректно верни и актуални данни и се задължават при промяна, своевременно да актуализират данните, посочени при регистрацията. В случай, че Потребителите предоставят неверни, чужди и/или неактуални данни, Търговецът има право да откаже регистрация или съответно да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията им и достъпа до създадения потребителски профил. 

9.2. Потребителите носят пълна отговорност, както за опазването на своите данни за достъп до създадения им профил, така и за всички действия, извършени чрез личния им потребителски профил в Сайта, независимо дали са извършени от тях или от трети лица.

10. Търговецът не носи отговорност в случаите на осъществен достъп, включително неправомерен такъв, от трети лица до личния профил на Потребителя, както и за извършените по този начин действия. Всички извършени в тези случаи поръчки и сделки от разстояние чрез потребителски профил, ще се считат за валидни от Търговеца и за извършени от Потребителя-притежател на профила, поради което ще обвързват последния с условията, при които са извършени/сключени, в съответствие с настоящите Общи условия. 

IV. ПОРЪЧКА. ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ 

11. За да закупи избрания от него артикул, Потребителят извършва поръчка чрез натискане на бутона „КУПИ” и предоставяне на своето име, фамилия, актуален адрес за доставка, електронен адрес, телефон за контакт. 

12. При извършване на поръчката, Потребителите се задължават да предоставят коректно верни и актуални данни. В случай, че Потребителите предоставят неверни, чужди и/или неактуални данни, Търговецът има право да откаже приемането на поръчката. Потребителите носят пълна отговорност за опазването на своите данни и за коректното им предоставяне.

13. Поръчката се счита за приета, ако въведените от Потребителя данни са валидни и пълни, за което последният получава електронно писмо за потвърждение на посочения от него електронен адрес, съдържащо поръчаната стока, номера на поръчката, датата и часа, в които е направена поръчката, както и информация за срока и начина, при които ще бъде извършена доставката.

14. Ако поръчката е извършена чрез осъществен достъп до потребителския профил на регистрирал се Потребител, за извършване на поръчката не е необходимо въвеждане на данните по т.11, тъй като системата приема посочените при регистрацията такива. В тези случаи, електронното писмо за потвърждение се изпраща на Потребителя на предоставения от него при регистрацията електронен адрес. 

15. В случай, че поръчаната стока, или част от поръчаните артикули, не са налични, Потребителят се уведомява за това чрез електронно съобщение или по посочения от него телефонен номер, като му се предоставя възможност да анулира поръчката или да поръча нова стока.  

16. Поръчките, извършени чрез Сайта по реда на настоящите Общи условия, се приемат денонощно.

17. Приетата поръчка се опакова по подходящ за вида и начин и се изпраща по куриер/поща към посочения от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон, съдържащ информация за изпращането и до Потребителя. 

18.1. След успешно извършване на поръчката по начина, предвиден в този раздел, Потребителят има право да се откаже от нея, без да посочва причина за това. Отказ на поръчка може да бъде направен в срок до 2 (два) часа след получаване на потвърждението и, по телефона или чрез имейл до посочения в Сайта електронен адрес за връзка с Търговеца. Отказът от поръчка се счита за валиден, само ако Потребителят е предоставил номера на направената поръчка, както и телефонния номер, имената и електронния адрес, с които е извършил поръчката, или съответно с които се е регистрирал в Сайта, ако поръчката е извършена посредством регистриран профил.

18.2. Отказ от поръчка, направен след срока по предходната точка, не произвежда действие. Когато поръчката е отказана, след като Търговецът е предприел действия по изпращане на стоката, Потребителят трябва да му възстанови направените разноски. 

18.3. При надлежно упражнено право на отказ от поръчка, когато Потребителят вече е заплатил същата, платената от него сума се възстановява от Търговеца посредством използваното от Потребителя при заплащането и платежно средство, в срок от 5 (пет) дни, считано от датата на отказа.

19. С приемане на направената по реда на настоящия раздел от Потребителя поръчка, страните се считат за обвързани с договор за покупко-продажба от разстояние при обявените на Сайта условия, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на поръчаните стоки, а Търговецът да му достави същите посредством избрания от Потребителя начин на доставка и съобразно настоящите Общи условия. 

V. ДОСТАВКА 

20.1. Доставката на поръчката се извършва само за успешно приети поръчки, на точния адрес, посочен от Потребителя, по избрания от него начин, лично или на посочено от него трето лице, в достатъчен според обстоятелствата срок и със съответните придружителни документи, удостоверяващи предаването и приемането и от получателя. 

20.2. Доставка може да бъде отказана, поради некоректно посочен адрес или адрес, посочен по начин, който не позволява да бъде установен точния адрес на Потребителя. 

20.3. С извършване на поръчката, Потребителят се съгласява и задължава да заплати доставката на поръчаните стоки, съгласно цени, публикувани на Сайта AGLIQUE.BG, в раздел “доставка”.

21. Потребителят изрично се съгласява, че доставката ще се извършва в срокове и в часови интервали, съобразени с условията на съответната куриерска фирма.

22. Търговецът не носи отговорност, ако Потребителят не бъде намерен на посочения от него адрес в срока на доставката, в които случаи условията и начините на получаването на стоката ще бъдат определени в зависимост от общите условия на съответния куриер или поща, като в тези случаи Потребителят се съгласява да поеме за своя сметка разходите, възникнали допълнително поради неполучаване на стоката в първоначално предвидения срок.

23. В случаите на избран от Потребителя метод на плащане с наложен платеж, фактическата власт върху доставената стока се преминава върху Потребителя, след заплащане на всички дължими суми- продажната цена и допълнителните разходи за доставката. 

VI. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ 

24. Всички, посочени от Търговеца в Сайта цени са в български лева.

25. Заплащането на поръчаната стока и допълнителните разходи по доставката и избрания метод на плащане, може да бъде извършено по следните начини:

25.1. С „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката;

25.2. С кредитна или дебитна карта, през разплащателна система PAY  PAL, PAYSERA

26.1. За всяка поръчана стока Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в Сайта, към момента на извършване на поръчката.

26.2. За всяка поръчка, Потребителят трябва да заплати разходите по доставката, съобразно обявените на Сайта към момента на поръчката цени и допълнителни такси, събирани от банката или съответната финансовата институция, според избрания метод на плащане. 

27. Обявените в Сайта цени на стоките подлежат на промяна от Търговеца.

VII. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ СУМИ

28.1. Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причините за това. Отказът може бъде направен в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоките от Потребителя или от трето лице, различно от куриера и посочено от потребителя, а когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата на приемане на последната стока. Правото на отказ произвежда действие, само ако е упражнено в срока по настоящата точка чрез изпращане от Потребителя на електронно съобщение на посочения в Сайта електронен адрес за кореспонденция на Търговеца info@aglique.com, на изрично недвусмислено изявление за отказ и конкретна информация за предприетите действия по връщането на стоката.

28.2. При отказ от договора, Потребителят е длъжен да върне стоката в ненарушен търговски вид и със запазен етикет, в срок не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по т.28.1. Ако стоката не бъде изпратена обратно на Търговеца в срока по т.28.2, отказът от договора не произвежда действие.

28.3. При надлежно упражнено право на отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, платената от него цена му се възстановява от Търговеца посредством използваното от Потребителя при заплащането и платежно средство, в срок от 5 (пет) дни, считано от датата, на която Търговецът е получил обратно върнатата от Потребителя стока. Суми не се възстановяват на Потребителя преди Търговецът да получи обратно върнатите стоки във вид, съгласно т.28.2., както и ако в срока по т.28.2. Потребителят не е предприел действия по връщане на стоката. 

28.4. Разходите за връщане на стоката при упражнено право на отказ, са изцяло за сметка на  Потребителя. 

29.1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на закупената стока с договореното между страните по договора за продажба, изразяващо се във фабрични дефекти, липси, получена стока от вид, размер, цвят и прочие, различни от поръчаните, включително дефекти и липси, дължащи се на неправилното и транспортиране и/или опаковане. 

29.2. Рекламацията може да се предяви пред Търговеца, в 14-дневен срок от получаването на стоката, на посочения имейл адрес info@aglique.com като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в същия срок. За надлежно предявяване на рекламацията, Потребителят трябва да посочи предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт, както и всички конкретни данни и документи, на които се основава претенцията му по основание и размер.

29.3. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. 

29.4.  Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при условия, че стоката е в запазен добър търговски вид, не са налице повреди, причинени от неправилна употреба, разопаковане или използване, и е със запазени оригинална опаковка и етикет. Връщането на стоката се извършва посредством начините и на адреса, чрез които Потребителят е получил стоката. 

29.5. Разходите за доставка на нови стоки вследствие на рекламация, включително при замяна на стоки, са за сметка на Търговеца, освен ако несъответствието се дължи на обстоятелства, за които Търговецът няма вина, включително поради грешка на Потребителя и/или са по желание на Потребителя.

29.6. Разходите за доставка и връщане на стоки в случаите на рекламация се поемат изцяло от Потребителя, ако не са спазени условията на т. 29.4.  

30.1. При надлежно предявена рекламация от Потребителя и изразено от него желание за възстановяване на платената сума, същата ще му бъде върната в срок от 5 (пет) дни, считано от датата, на която Търговецът е получил обратно върнатата от Потребителя стока във вид, съгласно т.29.4. 

30.2. Търговецът не възстановява суми по върнати с наложен платеж стоки, както и в случаите на нарушена цялост на пратката и/или ако при връщане на стоката не са спазени условията на  т.29.4.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

31. С попълването на личните си данни в регистрационната форма по реда на Раздел III, или съответно при извършване на поръчката от нерегистриран потребител по реда на Раздел IV от тези Общи условия, Потребителят предоставя своето изрично съгласие за събирането, обработването и съхранението им от Търговеца, като собственик и администратор на Сайта, за целите за които са предоставени, в съответствие с действащото законодателство.

32. С попълването на формата за регистрация, или съответно за извършване на поръчката, се счита, че Потребителят е изразил съгласие да получава електронни съобщения от Търговеца, свързани с предлаганите от него чрез Сайта стоки на предоставения от него адрес.

33.1 Търговецът извършва с дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите, при стриктно спазване на действащото законодателство. 

33.2. Съхраняваните от Търговеца лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителите, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на императивно правило на действащото законодателство. 

33.3. Търговецът не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица. 

33.4. Защитата на данните, предоставяни при заплащането на закупените стоки, се осигурява от съответните доставчици на платежни услуги.

IX. ОТГОВОРНОСТ

34. Търговецът носи отговорност за недостатъци на стоката, закупена чрез сделка от разстояние, съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за задълженията и договорите. 

35.1 Всички Потребители се задължават при използване на Сайта, включително при пазаруване чрез него, да спазват настоящите Общи условия, приложимото национално и международно законодателство, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърняват доброто име на другиго и да не призовават към престъпления; да не нарушават чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да не нарушават функционирането на системата, поддържаща Сайта; да не извличат чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Сайта и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или друг вид; да не нарушават правата на интелектуална собственост на Търговеца, както и да спазват всички други свои задължения по настоящите Общи условия.

35.2. Всички Потребители дължат обезщетение на Търговеца за всяко свое нарушение или неспазване на разпоредбите на тези Общи условия. Потребителите се задължават да обезщетят и да освободят от отговорност Търговеца при всеки случай на предявени срещу него искове, отправени срещу него съдебни и извънсъдебни претенции на трети лица, и за всички нанесени на Търговеца вреди и направени от него разходи (в това число за адвокатски хонорари и разноски), произтичащи от или във връзка с нарушение или неспазване на разпоредбите на настоящите Общи условия.

36.1. „Аглик” EООД е администратор на Сайта AGLIQUE.BG и като такъв има право да премахне всяка публикация на Потребител с нецензурно съдържание, обидни квалификации и  такава, чието съдържание нарушава морала, добрите нрави или настоящите Общи условия.

36.2. „Аглик” EООД притежава всички права върху Сайта и неговото съдържание, в т.ч. върху снимките и описанията на артикулите. 

36.3. „Аглик” EООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. Търговецът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително, но не само, поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

37. Всички материали и съдържание на Сайта са предназначени само за информация и не представляват съвет или директен призив към Потребителите за покупка на съответните стоки.

X.  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

38. Търговецът си запазва правото да събира, пренася и обработва информация, свързана с използването на Сайта, а с приемането на настоящите Общи условия и използването на Сайта, Потребителите се съгласяват със събирането, пренасянето и обработката на предоставяна от тях информация, в съответствие с настоящите Общи условия за ползване и действащото законодателство. Потребителите имат право да изтрият профилите си по всяко време, с което съответно ще премахнат всичките си лични данни от Сайта. 

39. В случай че Потребителите са се възползвали от услугите на Сайта за закупуване на предлаганите Стоки, Търговецът си запазва правото да съхрани данните на тези Потребители по повод на сключените Договори за покупко- продажба от разстояние на алтернативен носител. 

40. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.

41. Всеки потенциален спор между Търговеца и Потребител се решава чрез преговори между тях, в дух на взаимно разбирателство и отстъпки, а при невъзможност за постигане на споразумение, спорът ще се отнася към компетентния български съд.

42. Всички претенции и въпроси на Потребителите към и до Търговеца, възникнали по повод сключени договори за покупко-продажба на стоки от разстояние, и/или ползването на Сайта, могат да бъдат отправени на следния адрес: София, ул. Ген. Ковачев 4а, тел. 0886164744, имейл адрес: info@aglique.com  

 

Настоящите Общи условия за ползване на Сайта са приети от „Аглик” EООД, гр.София  и влизат в сила за всички Ползватели на aglique.com от момента на публикуването им на Сайта. Тези общи условия могат да бъдат едностранно изменяни и допълвани от Търговеца, в цялост или отделна част от тях, по всяко време, като промяната влиза в сила с публикуването и на Сайта. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените промени, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия.